Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4
Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Franciszkańskiej 10, 26-060 Chęciny.

§ 5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swojego celu Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.

§ 7
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz możepozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w liczbie niezbędnej do realizacji zadań.
Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1)inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnych,
2)rozwój Chęcin i regionu świętokrzyskiego w tym różne formy ich promocji,
3)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków Chęcin i okolic,
4)podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych formy zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
5)aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych,
6)podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu,
7)wspieranie inwestycji o charakterze publicznym,
8)podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
9)realizacja i koordynacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
10)realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11)realizacja i koordynacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12)realizacja i koordynacja zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13)realizacja i koordynacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
14)tworzenie warunków do rozwoju idei wolontariatu,
15)realizacja i koordynacja zadań w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)prowadzenie, organizowanie i wspieranie świetlic, poradnictwa, grup wsparcia i innych form bieżącej działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy;
2)udzielanie pomocy w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
3)organizowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
4)prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów,
5)prowadzenie pomocy i doradztwa;
6)pozyskiwanie środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych,
7)współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi,
8)integrację i inspirowanie do aktywności środowisk lokalnych;
9)prowadzenie badań określających zakres problemów i potrzeby w zakresie usług społecznych;
10)tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach Statutu Stowarzyszenia;
11)organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez charytatywnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku;
12)podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji zadań Statutowych;
13)rozpowszechnianie i promowanie działań Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
14)prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń;
15)praktyczną realizację programów rozwoju i restrukturyzacji poszczególnych
dziedzin życia w tym uczestnictwo w programach strukturalnych Unii Europejskiej;
16)prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, związanej z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, badawczo-rozwojowej, oznaczonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności numerami:
22.15.Z – Pozostała działalność wydawnicza
22.12.Z – Wydawanie gazet
22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
73.20.C – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
73.20.H – Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
74.11.Z – Działalność prawnicza
74.12.Z – Działalność rachunkowo-księgowa
74.14.A – Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B – Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.50.A – Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
80.10.A – Przedszkola
80.22.E – Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
80.22.F – Szkolnictwo zawodowe pozostałe
80.42.A – Nauka języków obcych
80.42.B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałem formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.12.Z – Praktyka lekarska
85.14 – Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
85.14.C – Działalność pielęgniarek i położnych
85.14.D – Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
85.14.E – Działalność paramedyczna
85.14.F – Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.3 – Opieka wychowawcza i społeczna
85.31 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza
85.31.A – Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
85.31.B – Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
85.32 – Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem
85.32.B – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
85.32.C – Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
91.31.Z – Działalność organizacji religijnych
91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.52.B – Ochrona zabytków
92.62.Z – Działalność związana ze sportem, pozostała
92.72.Z – Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.04.Z – Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
17)prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskiwania środków na realizację celów Statutowych Stowarzyszenia, oznaczonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności numerami:
36.63.Z – Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.47.A – Sprzedaż detaliczna książek
52.47.B – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
52.48.G – Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
52.63.A – Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
52.63.B – Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.23.Z – Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.30.B – Placówki gastronomiczne pozostałe
55.51.Z – Stołówki
70.20.Z – Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.3 – Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
70.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
71.10.Z – Wynajem samochodów osobowych
71.21.Z – Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.32.Z – Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
71.33.Z – Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu
72.60.Z – Działalność związana z informatyką, pozostała
74.70.Z – Sprzątanie i czyszczenie obiektów
74.81.Z – Działalność fotograficzna
74.87.A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności społecznej
75.13.Z – Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
75.14.Z – Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
92.11.Z – Produkcja filmów i nagrań wideo
92.12.Z – Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
92.13.Z – Projekcja filmów
92.31 – Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.31.A – Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
92.31.B – Działalność zespołów teatralnych muzycznych
92.31.E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F – Działalność domów i ośrodków kultury
92.31.G – Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.32.Z – Działalność obiektów kulturalnych
92.34.Z – Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.51.B – Działalność bibliotek innych niż publiczne
92.52.A – Działalność muzeów
93.05.Z – Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.00.Z – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
96.00.Z – Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
97.00.Z – Gospodarstwa domowe
63.30.C – Działalność biur turystycznych
63.30.D – Pozostała działalność turystyczna
18)inicjowanie i pomoc organizacyjną w tworzeniu podmiotów uznanych przez Stowarzyszenie jako szczególnie potrzebnych dla realizacji celów Statutowych,
19)działania własne oraz we współpracy i na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej, Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi,
20)współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz
rozwoju demokracji lokalnej,
21)organizowanie i wspieranie działań służących pełniejszej integracji Polski z UE,
22)prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

§ 11
1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności polegającej na:
a)udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)przekazywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z realizacji celów określonych w Statucie,
d)zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)członków zwyczajnych,
b)członków wspierających,
c)członków honorowych
d)sympatyków.

Członek zwyczajny
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu /z wyjątkiem członków założycieli/ w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 14
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
2)uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3)zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4)uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia,
5)korzystania z pomocy, zaplecza i mienia Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnie z celami Statutowymi,
6)brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z
prawem głosu,
7)uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3)czynnego uczestniczenia w realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia,
4)dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
5)przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami Stowarzyszenia.

Członek wspierający
§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, akceptująca cele Stowarzyszenia, która dla poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub rzeczowej i zostanie przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji lub dwustronnego porozumienia.

§ 17
1. Członek wspierający ma prawo:
1)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2)korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w § 16,
3)uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 18
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegać ustaleń zawartych porozumieniu o którym mowa w § 16.

§ 19
Członek wspierający, będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Upoważnienie ważne jest aż do jego cofnięcia sporządzonego także w formie pisemnej.

Członek honorowy
§ 20
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Członek sympatyk
§ 21
1. Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może zostać młodzież od 16 do 18 lat po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia – jeśli wyrażą na to zgodę jego ustawowi przedstawiciele.
2. Członkowi sympatykowi Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Obowiązki członka sympatyka Stowarzyszenia określa § 15, za wyjątkiem ust. 1 pkt 2.
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 22
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres dwóch lat,
4)Wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem, regulaminem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia
5)Wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia za popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.
6)skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.
2.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3.Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
4.Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 23
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się, nie osiągającej własnych dochodów oraz osób bezrobotnych.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 24
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
4. Sąd Koleżeński

§ 25
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego obrad.

Walne Zgromadzenie
§ 26
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata jako zebranie sprawozdawczo wyborcze.
3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków zwołuje się corocznie.
4. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia pisemnie wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 28
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie:
zwyczajni i sympatycy – z głosem stanowiącym,
wspierający, honorowi, zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków.

§ 29
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie / nie wcześniej niż 1 godz. po pierwszym terminie / bez względu na liczbę obecnych.
§ 30
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
a)z własnej inicjatywy,
b)na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi,
3)wybór: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego,
4)podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
5)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
6)rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
7)uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,
8)uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności,
9)ustalanie wysokości składek członkowskich,
10)rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego Zarządu,
11)nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 32
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami członków.

§ 33
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia, 2 Vice prezesów, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków.

§ 34
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Vice Prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu Komisji Rewizyjnej.
2. Zobowiązania finansowe w imieniu Stowarzyszenia mogą być zaciągane po uzyskaniu akceptacji Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie (Prezes lub Vice Prezes oraz skarbnik lub sekretarz).
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu opracowany i uchwalony przez Zarząd.
6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji do składu Zarządu można dokooptować zastępcę członka Zarządu spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

§ 35
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
b)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c)opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
d)pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia,
e)tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Stowarzyszenia oraz określanie kompetencji i zakresu ich działania,
f)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g)określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
h)występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcje we władzach,
i)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
j)określenie logo Stowarzyszenia,
k)wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
l)podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania, krajowych i zagranicznych,
m)opracowanie i uchwalanie regulaminu pracy Zarządu

§ 36
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika.
2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 37
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 38
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji można dokooptować zastępcę członka Komisji spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

§ 39
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b)występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c)występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
e)opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński
§ 40
1. Sąd Koleżeński rozpoznaje i rozstrzyga sprawy:
– między członkami Stowarzyszenia,
– między członkami a władzami Stowarzyszenia,
– naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
sprawy o wykluczenie członka władz Stowarzyszenia
2. Sąd może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
3. Uprawnionymi do wytoczenia sprawy przed Sądem są członkowie i władze.
4. Sąd opracowuje i uchwala regulamin swego funkcjonowania.
§ 41
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji do składu Sądu Koleżeńskiego można dokooptować zastępcę członka Sądu Koleżeńskiego spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.
§ 42
1. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia z uzasadnieniem.

§ 43
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1. Upomnienia
2. Nagany
3. Zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 44
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
a)wpływy ze składek członkowskich;
b)dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c)wpływy z działalności Statutowej;
d)dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 45
Majątek Stowarzyszenia jest wypracowywany, gromadzony i przeznaczany jedynie dla skutecznego realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony między członków.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 46
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.