O nas

Stowarzyszenie „PADRE” powstało 7 grudnia 2006 roku. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 23 stycznia 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Rozwinięcie skrótu PADRE oznacza Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.

Stowarzyszenie PADRE zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych mających na celu zapobieganie nałogom i rozwój społeczności lokalnych uwikłanych w różnego rodzaju dysfunkcje społeczne na terenie gminy i miasta Chęciny, a także pobliskich. Realizuje te zadania poprzez warsztaty profilaktyki uzależnień, wywiadówki profilaktyczne z rodzicami, imprezy integracyjne, prowadzenie 5 punktów przedszkolnych i świetlicy socjoterapeutycznej, punktu konsultacyjnego dot.uzależnień, grup nawrotowych dla pacjentów po terapii. Podejmowane przez Stowarzyszenie projekty płynnie łączą działania profesjonalne z wolontariatem i współpracą z licznymi adresatami, w szczególności dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Poprzez swoje liczne działania PADRE pomaga potrzebującym, zagubionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, angażując ich do różnego rodzaju aktywności społecznych – głównie wolontariatu, pokazując trzeźwy styl życia i sposoby spędzania wolnego czasu.

forma prawna: stowarzyszenie – organizacja pozarządowa; osoba prawna

NIP: 959 177 16 49
REGON: 260141638
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 23.01.2007 r.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000272653
adres: ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny

adres e-mail: padre.checiny@gmail.com

numer rachunku bankowego: BRE BANK S.A. 09 1140 2020 0000 5178 5300 1004