Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

UWAGA! Kolejność składania wniosków nie wpływa na decyzję o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego

Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona na podstawie przepisów: rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, Dz.U. 2017 poz. 610

Przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat, ustawowo także 6-letnie, w wyjątkowych okolicznościach również 2,5-letnie.

Wniosek do pobrania (kliknij, by pobrać w PDF): wniosek o przyjęcie 2019 20-skonwertowany

Regulamin rekrutacji (kliknij, by pobrać w PDF): regulamin rekrutacji 2019_2020 PADRE-skonwertowany

HARMONOGRAM REKRUTACJI

(kliknij, by pobrać w PDF)

Harmonogram rekrutacji 2019-skonwertowany

 

Jak zapisać po raz pierwszy dziecko do Punktu Przedszkolnego Promyczek na rok szkolny 2019/2020?

Krok 1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Od 18 marca 2019 r. na naszej stronie internetowej (powyżej) oraz w Punkcie Przedszkolnym dostępne będą wnioski. Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów dziecka (stanowi to potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym).

Krok 2. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Wniosek należy złożyć do 24 kwietnia 2019 r. w Punkcie Przedszkolnym lub w siedzibie Stowarzyszenia w Chęcinach, przy ul. Franciszkańskiej 10, w godzinach i dniach urzędowania/pracy. Osoba przyjmująca wniosek wręcza potwierdzenie złożenia wniosku. Ważne, by wniosek był kompletny, zawierał stosowane oświadczenia i dokumenty. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji. Punkty przedszkolne nie pracują w dniach 15.04-23.04 z uwagi na odbywające się w szkołach egzaminy oraz przerwę świąteczną. W tym okresie wnioski można składać tylko w siedzibie Stowarzyszenia.

Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz kryteriów dodatkowych (patrz poniżej – Kryteria naboru i wymagane dokumenty na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

Uwaga! Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 PO).

Krok 3. Opublikowanie list dzieci przyjętych/nieprzyjętych

14 maja 2019r. opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Krok 4.  Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:

 • składać wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do Zarządu Stowarzyszenia „PADRE” odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

 

KRYTERIA NABORU, WYMAGANE DOKUMENTY I PUNKTACJA

 

Kryteria naboru i wymagane dokumenty na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego

 1. Kryteria naboru wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – pierwszy etap rekrutacji:
 • Wielodzietność rodziny kandydata (co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem). Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76 a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 5”.

 1. Kryteria naboru ustanowione przez organ prowadzący – drugi etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę kryteria ustanowione przez organ prowadzący.

 • Kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych i wychowawczych 500+. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 3 o  tym, że dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych;– 10 pkt
 • Kandydat urodzony w 2014r. lub 2015r., który nie był wcześniej objęty edukacją przedszkolną. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 4 o tym, że kandydat urodzony w 2014r. lub 2015r. nie był wcześniej objęty edukacją przedszkolną – 9 pkt
 • Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 5 o tym, że oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym – 8 pkt
 • Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie lub rozpocznie edukację przedszkolną lub szkolną w tym Punkcie przedszkolnym lub w szkole, w której znajduje się Punkt w roku szkolnym 2018/2019. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 6 o  tym, że kandydat posiada rodzeństwo, które kontynuować będzie lub rozpocznie edukację przedszkolną lub szkolną w tym Punkcie przedszkolnym lub w szkole, w której znajduje się Punkt w roku szkolnym 2019/2020 -7 pkt

Wzory wszystkich oświadczeń stanowią załączniki do wniosku. Należy złożyć tylko te oświadczenia, które dotyczą.

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 694 938 628; 608 200 247