Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Aktualizacja z dnia 26 marca 2020 r.:

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że wydłużony zostaje okres składania wniosków do dnia 25 maja oraz dostarczenie wniosku wraz z załącznikami będzie możliwe według następujących sposobów:

 • w formie papierowej poprzez wykorzystanie skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do Klasztoru Ojców Franciszkanów, przy ul. Franciszkańskiej 10 w Chęcinach (skrzynka znajduje się na korytarzu, naprzeciw wejścia do sekretariatu Ośrodka San Damiano). Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie e-mail z informacją. Czyste formularze wniosku do uzupełnienia znajdują się przy skrzynce.

 • w formie papierowej poprzez przesłanie wniosku drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie „PADRE”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie e-mail z informacją. Przyjmuje się, że data złożenia wniosku to data wpływu wniosku do biura. Wniosek należy wcześniej pobrać poniżej ze strony.
 • w formie elektronicznej – skan/fotografia wniosku wraz z załącznikami można wysłać drogą e-mailową na adres: rekrutacja.padre@gmail.com   w temacie wiadomości należy wpisać nazwę miejscowości. Wniosek należy wcześniej pobrać poniżej ze strony.

 

UWAGA! Kolejność składania wniosków nie wpływa na decyzję o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego

 

Informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja będzie prowadzona na podstawie przepisów: rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, Dz.U. 2019 poz. 1737

Przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat, ustawowo także 6-letnie, w wyjątkowych okolicznościach również 2,5-letnie.

WNIOSEK DO POBRANIA (kliknij, by pobrać w PDF): wniosek o przyjęcie 2020 21-skonwertowany

Regulamin rekrutacji (kliknij, by pobrać w PDF): regulamin rekrutacji 2020 21PADRE-skonwertowany

HARMONOGRAM REKRUTACJI po aktualizacji (kliknij, by pobrać w PDF)

Harmonogram rekrutacji 2020.docx wer 2.docx

 

Jak zapisać po raz pierwszy dziecko do Punktu Przedszkolnego Promyczek na rok szkolny 2020/2021?

Krok 1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Od 26 marca 2020 r. na naszej stronie internetowej (powyżej) dostępne będą wnioski. Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów dziecka (stanowi to potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym).

Krok 2. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Wniosek należy złożyć do 25 maja 2020 r. wg sposobów wskazanych powyżej. Ważne, by wniosek był kompletny, zawierał stosowane oświadczenia i dokumenty. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji. Punkty przedszkolne nie pracują w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych. Złożenie wniosków może odbyć się wg sposobów wskazanych powyżej.

Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz kryteriów dodatkowych (patrz poniżej – Kryteria naboru i wymagane dokumenty na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

Uwaga! Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 PO).

Krok 3. Opublikowanie list dzieci przyjętych/nieprzyjętych

5 czerwca 2020 r. opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Krok 4.  Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:

 • składać wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do Zarządu Stowarzyszenia „PADRE” odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

 

KRYTERIA NABORU, WYMAGANE DOKUMENTY I PUNKTACJA – wyciąg z regulaminu

 

Kryteria naboru i wymagane dokumenty na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego

 1. Kryteria naboru wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – pierwszy etap rekrutacji:
 • Wielodzietność rodziny kandydata (co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem). Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie nr 2 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76 a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 5”.

 1. Kryteria naboru ustanowione przez organ prowadzący – drugi etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę kryteria ustanowione przez organ prowadzący.

 • Kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych i wychowawczych 500+. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 3 o  tym, że dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych;– 10 pkt
 • Kandydat urodzony w 2015r. lub 2016r., który nie był wcześniej objęty edukacją przedszkolną. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 4 o tym, że kandydat urodzony w 2015r. lub 2016r. nie był wcześniej objęty edukacją przedszkolną – 9 pkt
 • Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą lub studiują/studiuje w trybie dziennym. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 5 o tym, że oboje rodzice-opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują/pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą lub studiują/studiuje w trybie dziennym – 8 pkt
 • Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie lub rozpocznie edukację przedszkolną lub szkolną w tym Punkcie przedszkolnym lub w szkole, w której znajduje się Punkt w roku szkolnym 2019/2020. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku: oświadczenie nr 6 o  tym, że kandydat posiada rodzeństwo, które kontynuować będzie lub rozpocznie edukację przedszkolną lub szkolną w tym Punkcie przedszkolnym lub w szkole, w której znajduje się Punkt w roku szkolnym 2020/2021 -7 pkt

Wzory wszystkich oświadczeń stanowią załączniki do wniosku. Należy złożyć tylko te oświadczenia, które dotyczą.

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 694 938 628; 608 200 247